Türkiye'de İkamet İzni - ONGUR&PARTNERS

Türkiye'de İkamet İzni


Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinen Yabancıların İkamet İzinleri

11/04/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına, uygulanmasına ilişkin esasları AB ile uyumlu hale getirmiştir.

 

Bu kanunun 11/04/2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, daha önceden yürürlükte olan 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de Seyahat ve İkametleri Hakkında Kanun yürürlükten kalkmıştır.

 

Mevzuatımıza göre 6458 sayılı kanunun 20.maddesinde belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, Türkiye’de vizenin ya da vize muafiyetinin tanıdığı süreden ve her halde doksan günden fazla süreyle kalacak yabancıların ikamet izni alması gerekmektedir. Söz konusu kanunun 30.Maddesinde ise kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni olarak altı farklı türden söz edilmiştir. İlgilinin bu ikamet izinlerinden hangisine uygun statüde olduğunu belirlemek, hem ilgilinin menfaati hem de başvurunun doğru yapılması bakımından büyük önem arz eder.

 

Belirli sınırlamalar dahilinde yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesi mümkündür. Yabancının taşınmaz edinmesi için ikamet izni almış olması şart olmadığı gibi, taşınmaz edinmiş olmak da yabancıya doğrudan ikamet izni vermez. Ancak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun getirdiği değişiklikle bu tür yabancılara ikamet izinleri bakımından kolaylık tanınmıştır. Mülga kanun döneminde bu kişilere üç ay olarak verilen ikamet izni, 6458 sayılı kanunun 31.Maddesinin getirdiği yeni düzenlemeyle kısa dönem ikamet izni kapsamına alınmış ve uzatılmıştır. Bu hükme göre Türkiye’de taşınmaz mal edinen yabancılara her defasında en fazla birer yıllık süreyle ikamet izni verilebilir. İznin verilmesinde aranan şartlar ve uygulanacak prosedür kanunun devam eden maddelerinde belirtilmiştir.

 

Türkiye’de taşınmaz malı bulunan ve buna dayanarak kısa dönem oturma izni almış yabancıların yabancı eşi, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğu ve kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğu da aile ikamet izni alarak Türkiye’de ikamet edebilir. Ancak aile ikamet izninin süresi hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz. Destekleyicinin aile bireyleri Türkiye’de çalışma iznine sahipse aile ikamet izni veya herhangi bir ikamet izni almaları gerekmez; zira Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 27.maddesinin getirdiği yenilikle geçerli bir çalışma izni, ikamet izni yerine geçecektir.

 

Bu açıklamalar doğrultusunda Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun mülga kanuna nazaran daha detaylı ve güncel hükümlerinin, yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmesini teşvik edecek nitelikte olduğunu söylemek yerinde olacaktır.